Regulamin

Regulamin

Regulamin

Spółka BC Wrocław Sienkiewicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

1 DEFINICJE


 1. Nieruchomość – nieruchomość o funkcji zamieszkania zbiorowego, zlokalizowana we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 22, 50-335 Wrocław, w której znajdują się sale konferencyjne mogące stanowić przedmiot najmu.


 2. Usługodawca: BC Wrocław Sienkiewicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-661), przy Placu Ireneusza Gugulskiego 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000662052, NIP: 5213766728, REGON: 366502459, adres e-mail: wroclaw@basecampstudent.com.


 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem: www.basehubspace.com z wykorzystaniem, którego Usługodawca świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie.


 4. Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę. W przypadku osób fizycznych umowa najmu może być zawarta wyłącznie z osobą mającą pełną zdolność do czynności prawnych.


 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.


 6. Umowa najmu – umowa najmu Sali konferencyjnej w Nieruchomości zawierana przez Usługobiorcę z Usługodawcą w drodze korespondencji mailowej lub telefonicznie.


 7. System rezerwacji – rezerwacja Sali konferencyjnej w drodze korespondencji mailowej lub telefoniczna.


 8. Sala konferencyjna – sala konferencyjna w Nieruchomości, który Usługobiorca może wynająć za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie.


2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Administratorem Serwisu jest Usługodawca.


 2. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


 3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędny jest:


a) dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego;

b) system operacyjny Microsoft Windows 10 lub wyższy, MacOS Big Sour lub wyższe;

c) dostęp do Internetu;

d) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge lub Safari w najnowszych wersjach;

e) minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;

f) włączona obsługa plików cookies;

g) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).


 1. Zamknięcie przeglądarki Usługobiorcy może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce internetowej Usługobiorcy.


 2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne oraz mającej na celu dostarczenie treści o charakterze bezprawnym.


 3. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.


 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:


a)modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,

b)okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w ust. 6 powyżej.


 1. Usługodawca informuje o tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą.


 2. Umieszczanie przez Usługobiorcę w Serwisie treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy Administratora, jest zabronione.


 3. Adresem e-mail do kontaktu z Usługodawcą jest adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 

3 USŁUGI

 1. DUsługodawca świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:


1) przeglądanie zawartości Serwisu;

2) zawieranie Umów najmu na odległość, przy czym do zawarcia Umowy najmu dochodzi w drodze korespondencji mailowej Usługobiorcy i Usługodawcy, zainicjowanej po wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza dostępnego w Serwisie.


 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.


 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu zawartości Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.


 1. Rezerwacja Sali konferencyjnej może nastąpić drogą mailową lub telefoniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Kontakt”.


 1. Rezerwacja dokonana na więcej niż 7 dni przed terminem realizacji, która została ponownie potwierdzona przez Usługobiorcę z własnej woli lub po skontaktowaniu się z Usługobiorcą przez przedstawiciela Usługodawcy zmienia swój status na pewna i wymaga wpłaty na nasze konto bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji.


 1. Ostateczna rezerwacja usług oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilości godzin, dni, rodzaju sali, rodzaju i ilości dodatkowych usług) zgodnie ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia mailowego, bez względu na termin złożenia, a także zamówienia telefonicznego.


 2. Jeśli rezerwacja zostanie odwołana 3 dni lub mniej przed realizacją usług, lub rezerwacja nie dojdzie do skutku bez jej odwołania Usługobiorca jest zobowiązany do pokrycia 100% wartości dokonanej rezerwacji.


 3. Jeśli Usługobiorca dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego, czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał.


 4. Usługodawca zastrzega prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu, jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji.


 5. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każde dodatkowo rozpoczęte pół godziny wynajmu (30 min) pobieramy opłatę wysokości połowy stawki godzinowej według uzgodnionej stawki.


 6. W Salach konferencyjnych obowiązuje całkowity zakaz palenia.


 7. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych w wynajmowanej sali.


 8. Fakturę VAT wystawiana jest przez Usługodawcę w dniu rezerwacji lub w dniu, w którym rezerwacja usług miała mieć miejsc. Termin płatności określony jest na 7 dni od daty wystawienia. Płatności za fakturę Usługobiorca może dokonać przelewem bankowym.


 9. Do rozwiązania Umowy najmu może dojść w drodze indywidualnego uzgodnienia Usługodawcy i Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie najmu.

 

4 ZAWIERANIE UMÓW NAJMU NA ODLEGŁOŚĆ


 1. Przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie stosuje się do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 

5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu oraz do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych i logotypów zastrzeżone są na rzecz Administratora lub wskazanych przez niego podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej.


 2. Usługobiorca korzystają z Serwisu nie nabywa jakichkolwiek praw własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Serwisie, do utworów, baz danych, programów, narzędzi i znaków towarowych oraz logotypów w nich zawartych. Usługobiorca korzysta z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. W pozostałym zakresie powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.


6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę Usługobiorca może zgłaszać:

1) pisemnie na adres: Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.


 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

1) imię i nazwisko Usługobiorcy;

2) adres do korespondencji Usługobiorcy;

3) wskazanie przyczyny reklamacji.


 1. Usługodawca rozpatrzy reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.


 2. Usługodawca prześle odpowiedź na reklamację na adres do korespondencji Usługobiorcy lub adres mailowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


 3. Wszelkie pytania, wnioski oraz opinie dotyczące funkcjonowania Serwisu, można zgłaszać w sposób wskazany w § 6 ust. 1.


 4. Usługobiorca jako konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Usługobiorca jako konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Usługobiorca jako konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

7 DANE OSOBOWE


Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca wpływ na treść́ Regulaminu i skutkująca koniecznością̨ jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;

2) wprowadzenie nowej funkcjonalności Systemu rezerwacji, skutkujące koniecznością̨ dostosowania do niej Regulaminu;

3) wprowadzenie działań́ promocyjnych wymagających uwzględnienia w Regulaminie;

4) usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;

5) zmiana w zakresie procedury zawierania Umów najmu, funkcjonowania Serwisu, i i rozpatrywania reklamacji;

6) zmiana danych Usługodawcy;

7) konieczność́ aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

8) usprawnienie obsługi Usługobiorcy.


 1. Usługodawca poinformuje Usługobiorców posiadających Konto o zmianach poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianie i treści zmian Regulaminu.


 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców drogą e-mailową o zmianie Regulaminu. Usługobiorca ma prawo, w terminie 14 od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zrezygnować́ ze świadczonych usług.


 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zawarte Umowy najmu. Do Umowy najmu zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy najmu oraz treść danej umowy najmu.


 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia[SK1]  18 marca 2024 r.

Ready to work with us?

Contact Us

Basehub Göttingen Address:


Basecamp Student

Geismar Landstraße 43

37083 Göttingen

Deutschland


Basehub Wroclaw Address:


Basecamp Student

Henryka Sienkiewicza 18/22

50-335

Wroclaw

Poland


Office hours:


Monday - Friday

09:00 - 17:00

(Closed on public holidays)


Social Media:
2023 BASEHUB - All rights reserved


Ready to work with us?

Contact Us

Basehub Göttingen Address:


Basecamp Student

Geismar Landstraße 43

37083 Göttingen

Deutschland


Basehub Wroclaw Address:


Basecamp Student

Henryka Sienkiewicza 18/22

50-335

Wroclaw

Poland


Office hours:


Monday - Friday

09:00 - 17:00

(Closed on public holidays)


Social Media:

2023 BASEHUB - All rights reserved


Ready to work with us?

Contact Us

Basehub Göttingen Address:


Basecamp Student

Geismar Landstraße 43

37083 Göttingen

Deutschland


Basehub Wroclaw Address:


Basecamp Student

Henryka Sienkiewicza 18/22

50-335

Wroclaw

Poland


Office hours:


Monday - Friday

09:00 - 17:00

(Closed on public holidays)


Social Media:

2023 BASEHUB - All rights reserved


Ready to work with us?

Contact Us

Basehub Göttingen Address:


Basecamp Student

Geismar Landstraße 43

37083 Göttingen

Deutschland


Basehub Wroclaw Address:


Basecamp Student

Henryka Sienkiewicza 18/22

50-335

Wroclaw

Poland


Office hours:


Monday - Friday

09:00 - 17:00

(Closed on public holidays)


Social Media:
2023 BASEHUB - All rights reserved